AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

dscn1751 Terje 003_0001 100-0001 klekk_orret p5150043 andreas2stk dscn1745 Nedre 003_0003 2.bmp-for-web-large-1147958169 steinartorp_pris dscn1630 janla Nedre 009_0004 Ovre 009_0002 Ovre 008_0002 p5150042 dscn1736 DSCN0231 Fluesona 009_0003 apningsdag1xx Tista. vinter 072 100-0016 p5150034 dscn1776 arildm
  • PDF

Vedtekter for Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening, Halden

Stiftet 1938 Org nr. 984 034 202

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening, Halden, (AJFF Halden). Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er:

- å ivareta jakt- og fiskeinteressene gjennom ivaretakelse av naturens produksjonsgrunnlag og at allmennheten skal ha adgang til å utøve jakt og fiske.

- å være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv.

- å sikre en bærekraftig høsting av våre vilt- og fiskeressurser, basert på tilgjengelig kunnskap.

- å sikre at viltet og fisken høstes til glede for flest mulig motiverte utøvere.

- å arbeide for økt allmenn forståelse for jakt og fiske.

- å arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap.

- å drive et aktivt rekrutterings- og utdanningsarbeid, herunder ungdomsarbeid.

- å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.

- å arbeide for å etablere lokale medlemsfordeler.

§ 3 MEDLEMSKAP

Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem av foreningen.

Foreningens medlemmer deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet.

Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen ut over det kalenderåret som kontingenten er betalt for. Medlemskapet fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende året. Et medlem som ønsker å avslutte sitt medlemskap, skal meddele dette skriftlig til NJFF innen 1. september året før medlemskapet skal opphøre.

Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på jakt- og fiskelovgivingen, eller på annen måte ved sin adferd skader foreningen, skal suspenderes av styret for en tidsbegrenset periode. Styret kan også nekte å ta opp personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte.

I svært alvorlige saker skal medlemmer av foreningen ekskluderes av styret. Vedkommende medlem som blir suspendert eller ekskludert har rett til å fremlegge sin sak for årsmøtet, som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall. Styret skal ta opp eksklusjonen på det første ordinære årsmøte. Blir medlemmer ekskludert fra lokalforeningen, skal dette umiddelbart rapporteres inn til NJFF og fylkeslaget.

§ 4 KONTINGENT

Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret. Foreningen følger NJFF's ordning med sentral innkreving av medlemskontingenten. Kontingentandelen til foreningen blir fastsatt av årsmøtet, og skal meddeles NJFF skriftlig innen 1. september.

§ 5 FORENINGENS LEDENDE ORGANER

Foreningens ledende organer er:

a) Ordinært årsmøte

b) Ekstraordinært årsmøte

c) Styret

§ 6 ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret minst to uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Saker avgjøres med alminnelig flertall bortsett fra de saker som disse vedtekter beskriver noe annet for. Det skal føres protokoll fra årsmøtet. På årsmøtet skal følgende behandles:

1. Konstituering av møtet - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Valg av ordstyrer - Valg av sekretær - Valg av tellekorps - Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 2. Årsmelding fra siste kalenderår 3. Revidert regnskap fra siste kalenderår 4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak 5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden 6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett 7. Foreningens kontingentandel 8. Valg av styre i henhold til § 8 - Valg av medlemmer til utvalg etter behov - Valg av valgkomite på 3 medlemmer - Valg av to revisorer med en vararepresentant.

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.

Dersom ikke noe annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Valgene bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag.

Ingen tilstedeværende har mer enn 1 stemme. Foreningens styre har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap.

Inntil to representanter fra NJFFs sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være til stede på årsmøtet med talerett.

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Det blir innkalt med samme varsel og på samme måte som for ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.

Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

§ 8 STYRET

Foreningen ledes av et hovedstyre bestående av 7 medlemmer. Leder, nestleder, sekretær, kasserer, studiesekretær, 2 styremedlemmer, 3 varamedlemmer hvorav første varamedlem sitter i styret. Første varamedlem skal være ungdomsutvalgslederen og sitter i hovedstyret. 2. eller 3. vara innkalles til styremøte hvis noen av de andre i styret ikke kan møte. Styret skal velges av årsmøtet, leder og studiesekretær er på valg hvert år. Resten av styret velges for 2 år av gangen. Kasserer og to styremedlemmer bør stå på valg samtidig, mens nestleder, sekretær og øvrige styremedlemmer bør være på valg de øvrige år.

Styret er:

Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer, Studiesekretær, Styremedlem 1, Styremedlem 2, Varamedlem 1

(Varemedlem 2, Varamedlem 3 )

Styremøte blir holdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter. Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall. Ved like stemmetall er forslag forkastet. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.

§ 9 STYRETS PLIKTER

Styret skal:

1. Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.

2. Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen.

3. Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste kalenderåret, revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag og forslag til arbeidsprogram for kommende år.

4. Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til forbundsstyret i NJFF.

5. Sende årsmelding, ajourført liste over tillitsvalgte og regnskap til NJFF og forbundets fylkesorganisasjon innen 31. mars hvert år.

6. Nedsette utvalg etter behov, og utarbeide instrukser for disse.

7. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte.

8. Ivareta foreningens arkiv. (Overlevere om mulig til lokalhistorisk arkiv i kommunen.)

9. For øvrig sørge for at foreningen drives på en aktiv og god måte for å nå målsettingene.

§ 10 REGNSKAP

Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres av to revisorer som velges av årsmøtet. Revisorene gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. Foreningen dekker reiseutgiftene og eventuelle andre utlegg som dens styremedlemmer og andre personer blir påført i foreningens tjeneste.

§ 11 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte og må godkjennes av NJFF.

§ 12 UTMELDING AV NJFF

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter.

Utmelding av NJFF skal gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak må meddeles forbundet innen 1. september i året før utmelding.

Dersom foreningen trekker seg ut fra NJFF uten gyldige vedtak i henhold til disse vedtektene, overtar NJFF’s fylkesorganisasjon foreningens eiendeler på uttrekningstidspunktet til fremme av forbundets formål i foreningens kommune eller distrikt.

§ 13 OPPLØSING AV FORENINGEN

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av foreningen, skal styret behandle dette som fastsatt for vedtektsendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal foreningens midler disponeres av NJFF’s fylkesorganisasjon til fremme av forbundets formål i foreningens kommune eller distrikt.

Sist revidert 10.02.2020

Sist oppdatert fredag 01. mai 2020 14:32

You are here Vedtekter